; ; Værdier og Læringsmiljø
Gå til hovedindhold

Værdier og Læringsmiljø

I Højderyggens Daginstitution vægter vi legen højt i børnenes hverdag, idet legen er af grundlæggende betydning for barnets generelle udvikling.

Børn i naturen

Læringsmiljø

I Højderyggens Daginstitution vægter vi legen højt i børnenes hverdag, idet legen er af grundlæggende betydning for barnets generelle udvikling.


Ved at lege og være optaget af en ting, prøver det legende barn at skabe sin egen udgave af tilværelsen og at forstå den. Vi skaber gode læringsmiljøer ved at støtte, lede og udfordre børnene i dagligdagen. Vi sikrer inklusion ved at møde børnene ud fra de forskellige forudsætninger de har, og ved at give børnene mulighed for at være aktive deltagere i differentierede fællesskaber.
De fysiske, psykiske og æstetiske rammer danner grobund for et godt læringsmiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Vores rum og rammer er indrettet efter hvilke aktiviteter, der er mulige, ønskede og tilladte, dvs. at der er områder hvor børnene kan fordybe sig i lege, værksted til udvikling af kreative evner, områder hvor konstruktionslege udvikles, områder hvor de motoriske kompetencer udfordres, både inde og ude. Jævnligt undersøger vi om rum og rammer anvendes efter hensigten eller om der er behov for justeringer.

Vi er opmærksomme på, at der er forskellige læringsstile. Der er meget læring på spil i relationerne mellem børnene og de voksne. Når et positivt samspil opstår, bliver børnenes motivation større.
Vi støtter børnene i netop deres læringsstil, så de dermed får den optimale læring. Vi ser læring som en proces, hvor børnene tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer de gør sig.

Værdier

Værdierne i Højderyggens daginstitution tager afsæt i de kommunale værdier, Dialog, tillid og ansvarlighed

Dialog
En god dialog er udgangspunktet for et godt samarbejde, og er grundlaget for vores fælles udviklingspotentiale, derfor skal vi kommunikere og tale sammen, i egne huse, på tværs af husene, med børn, forældre og øvrige interessenter.
Vi har og vil have en aktiv dialog i dagligdagen og i forskellige mødefora, arbejdsgrupper og lignende.
For at fremme en god og aktiv dialog vil vi bestræbe os på at:
- Udvise engagement.
- Udvise respekt for hinanden, og for forskelligheden.
- Være aktivt lyttende.
- Fremme de demokratiske processer ved at være loyale over for de trufne beslutninger.
- Give plads til hinanden, og skabe tryghed i samvær og samskabelse.
- Udfordre ”plejer”, og fremme nytænkning.
- Være nærværende i dialogen.
- Være undrende og spørge ind til tingene.

Vi fremmer vores fællesskab og den fælles forståelse ved at have fortløbende vidensdeling, udveksling af synspunkter, erfaringsdeling m.m. på fælles personalemøder, fælles pædagogisk dag samt øvrige møder på tværs af husene.
Vi anvender de forskellige IT-platforme til fælles dialog.

Tillid
For at skabe et tillidsfuldt samvær, samarbejde og en tillidsskabende dialog, er det vigtigt at vi anerkender hinanden, giver plads til hinanden, og til forskelligheden. Det er vigtigt at vi hver især har øje for hinandens ressourcer, erfaringer og kompetencer.

Vi skal udvise respekt over for hinanden, og fastholde tilliden til at alle gør det bedste ud fra de muligheder og forudsætninger der er for hver enkelt, og i den givne situation.

Vi skal tro på at andre vil os det godt. Dette gør vi ved at være ærlige, åbne, udvise ansvarlighed, deltage aktivt i samarbejde og den fælles dialog. På den måde skaber vi i fællesskab et rum for tillid, og kan med kendskab til hinanden udvikle vores fællesskab.

Ledelsen skal være åben og imødekommende over for ideer og forslag, samt meninger og holdninger fra personalet, den skal påse at medarbejderne eller disse repræsentanter bliver inddraget i beslutningsprocesserne så meget som muligt. Dette er med til at skabe engagement og ejerskab, og give medarbejderne lige muligheder for at være aktive i udviklingen.

Ansvarlighed
Som ansatte i Højderyggens Daginstitution lægges der vægt på, at vi alle hver især udviser ansvarlighed over for det job, og de opgaver vi har.

Vi er i fællesskab ansvarlige over for børnene, dette over for deres færden i almindelighed, og i forhold til deres trivsel, udvikling og læring.

Vi bestræber os på at udvise ansvarlighed i dagligdagen, i samarbejde med og over for børn, forældre, personale og øvrige samarbejdspartnere.

Vi er ansvarlige ved at overholde og være loyale over for aftaler og trufne beslutninger, vi deler viden og erfaringer med hinanden, og vi er pædagogisk ansvarlige rollemodeller, der i det daglige bruger og anvender det fælles pædagogiske grundlag som for eksempel de vedtagne mål og principper, den pædagogiske læreplan eller PP med mere.

Vi er i fællesskab ansvarlige for at samarbejdet fungerer, dette både i forhold til kollegaer fra eget hus, fra de andre huse, ledelse, eksterne samarbejdspartnere og forældrene.