Gå til hovedindhold

Hjernen og Hjertet

Et kortlægnings redskab

Forside Regnbuen

Hjernen og Hjertet – et kortlægningsredskab

Dialogvurderingen
Er et refleksionsværktøj, der skal benyttes på alle børn tre gange inden skolestart.
Første gang er omkring 2 års alderen i dagplejen, anden gang når barnet starter i børnehave og tredje gang er lige inden barnet starter i skole.
I dialogvurderingen indgår pædagogernes og forældrenes vurdering af barnets kompetencer, trivsel og sundhed. Dialogvurderingen understøtter samtalen mellem barnets forældre og det pædagogiske personale omkring barnets kompetencer og trivsel

Sprogvurdering
I Ikast-Brande Kommune sprogvurderer vi børnene ved hjælp af Rambølls værktøj Rambøll Sprog, der bygger på det nationale sprogvurderingsmateriale, der er udviklet af Børne- og Socialministeriet.
Rambøll Sprog er et redskab til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen. Materialet er tilpasset børnenes alder, så der er forskel på de tests, der anvendes til de forskellige aldersgrupper.

Børnenes kompetencer testes inden for fire sproglige dimensioner:

Produktivt talesprog
Receptivt talesprog
Lydlige kompetencer
Kommunikative kompetencer

På baggrund af sprogvurderingen beregnes en samlet "score" med en værdi mellem 0 og 100 for barnets samlede sprogformåen. Herefter indplaceres de sprogvurderede børn i følgende tre kategorier:

Generel indsats - omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig udvikling. Fælles for børnene er, at de bruger et varieret sprog, og har en god forståelse for sproget.

Fokuseret indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogområde. Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men begge dele kun i et vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder.

• Særlig indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. Denne særlige indsats medfører ofte en indstilling til PPR.
5% af landets børn falder i gruppen med behov for en særlig omfattende
sproglig indsats.
10% falder i gruppen, hvor der er behov for en mindre, men dog stadig fokuseret
indsats.
85% af børnene, falder i gruppen, som blot har behov for en "generel" normal sproglig indsats.